Hướng dẫn thao tác cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04 LTS mới nhất 2022

Vào tháng 10 năm 2021, Odoo S.A đã cho ra mắt phiên bản mới nhất của phần mềm ERP tính đến thời điểm hiện tại : Odoo version 15.0. Với phiên bản này, Odoo đã cho ra mắt nhiều tính năng thú vị, giúp cho quá trình thao tác và trải nghiệm trên phần mềm được mượt mà hơn, đi kèm với khả năng tăng hiệu suất công việc và tương tác nhóm.


Để sử dụng được Odoo 15, hệ thống cần có ngôn ngữ Python 3.8 và cả Postrgre SQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Vậy làm sao để cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04 đúng cách? Hãy tham khảo các bước thao tác sau đây nhé.

Bước 1: Cập nhật máy chủ (server) bằng câu lệnh

 sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

Bước 2: Tạo người dùng (user) của Odoo trong Ubuntu bằng câu lệnh

sudo adduser -system -home=/opt/odoo -group odoo

Bước 3: Cài đặt Máy chủ PostgreSQL 

sudo apt-get install postgresql -y

Bước 4: Tạo người dùng (user) của Odoo cho PostgreSQL

udo su - postgres -c "createuser -s odoo" 2> /dev/null || true

Bước 5: Cài đặt các gói phụ thuộc Python cho hệ thống

sudo apt-get install git python3 python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less libjpeg-dev gdebi -y

Bước 6: Cài đặt các gói phụ thuộc PIP Python

sudo apt-get install libpq-dev python-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev libffi-dev

Bước 7: Cài thêm các package khác

sudo apt-get install nodejs npm -y
sudo npm install -g rtlcss

Bước 8: Cài đặt Wkhtmltopdf

sudo apt-get install xfonts-75dpi
sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb
sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.de
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage  /usr/bin/wkhtmltoimag
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf  /usr/bin/wkhtmltopdf

Bước 9: Tạo log directory

sudo mkdir /var/log/odo
sudo chown odoo:odoo /var/log/odo

Bước 10: Tiến hành cài đặt Odoo

sudo apt-get install git
sudo git clone --depth 1 --branch master https://www.github.com/odoo/odoo /odoo/odoo-server

Bước 11: Đặt quyền trên thư mục chính của hệ thống

sudo chown -R odoo:odoo /odoo/*

Bước 12: Tạo tệp cấu hình của máy chủ

sudo touch /etc/odoo-server.conf
sudo su root -c "printf '[options] \n; This is the password that allows database operations:\n' >> /etc/odoo-server.conf"
sudo su root -c "printf 'admin_passwd = admin\n' >> /etc/odoo-server.conf"
sudo su root -c "printf 'xmlrpc_port = 8069\n' >> /etc/odoo-server.conf"
sudo su root -c "printf 'logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log\n' >> /etc/odoo-server.conf"
sudo su root -c "printf 'addons_path=/odoo/odoo-server/addons\n' >> /etc/odoo-server.conf"
sudo chown odoo:odoo /etc/odoo-server.conf
sudo chmod 640 /etc/odoo-server.conf

Bước 13: Chạy Odoo

sudo su - odoo -s /bin/bash
cd /odoo/odoo-serve
./odoo-bin -c /etc/odoo-server.conf

Vậy là xong. Bạn đã thiết lập và chạy thành công phiên bản Odoo 15 mới nhất. Dữ liệu có thể truy cập từ localhost: 8069 thông qua trình duyệt của bạn. Chúc bạn thành công !