Thấu hiểu thông số Marketing

Thông số là các chỉ số giúp đo lường tiến trình và có thể là một trong những phương pháp tốt nhất để hướng nhân viên tới mục đích của doanh nghiệp.

Khi tạo ra một quy trình trong Odoo, nội dung hiển thị của phân hệ này đã thể hiện các thống số theo dạng biểu đồ và số liệu.

Cùng tìm hiểu ví dụ như bên dưới:

Target (mục tiêu) mà phân hệ nhắm đến chính là Tiềm năng/Cơ hội và đã được giới hạn cho những bản ghi nào có gắn tag “Product” và có email đã được điền trong hệ thống.

Tổng cộng có 20 bản ghi phù hợp với tiêu chí lọc này.

Trong số 20 bản ghi này, đã có 25 số tham gia (participants) vào quy trình tự động, hay nói cách khác, là 25 dữ kiện phù hợp khác.

Mỗi khi hệ thống này hoạt động, cập nhật số liệu hay kích hoạt các action có sẵn, hệ thống sẽ nhìn lại đối tượng Target và kiểm tra xem có bản ghi mới nào vừa được thêm hay chỉnh sửa để giữ cho quy trình được hoạt động chính xác.

Ghi chú: Bộ lọc ở đây sử dụng cho TẤT CẢ CÁC hoạt động liên quan. Nếu một Tiềm năng bị gỡ tag trong quá trình chạy quy trình, những hoạt động sau đó sẽ không áp dụng tiếp.

Record (bản ghi) là số chạy thực, vì thế khi quy trình đang chạy, bất cứ hoạt động chỉnh sửa nào cũng được phép thực hiện, như xóa, thêm, điều chỉnh, cập nhật số lượng bản ghi, nhưng cập nhật số tham gia (participants) thì không vì các thông số này sẽ không tự loại trừ các bản ghi đã được cài là participants trước đó. Hệ thống sẽ liên tục thêm mới (thay vì ghi đè). Vì lí do này, số lượng bản ghi có thể khác với số lượng tham gia.

Mẹo vặt: Bạn có thể thêm các bộ lọc cho từng Hoạt động liên quan, bằng cách vào Domain. Tính năng này cho phép hoạt động này tự chạy khi một bản ghi thỏa cả hai điều kiện (bộ lọc Target và bộ lọc Domain).

Ví dụ: Để kích hoạt tự động gửi SMS, bạn có thể thêm bộ lọc “Có dữ kiện số điện thoại” trong domain, để tránh việc tự tạo ra một SMS nhưng không thể gửi đi và báo lỗi.

Success (thành công) là số lần hệ thống thành công tìm đến các số tham gia, phù hợp với tiêu chí lọc của từng hoạt động, tính theo tổng số tham gia.

Nếu một bản ghi tham gia không phù hợp với tiêu chí lọc của hoạt động, nó sẽ được chuyển vào Reject.

Khi rê chuột vào biểu đồ, bạn có thể thấy số lượt Success và Reject theo từng ngày, trong 15 ngày gần nhất.

Ghi chú: Mỗi khi một bản ghi được hệ thống thêm vào, bản ghi sẽ tự động chạy theo quy trình từ đầu.